TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý (Managed) 3Onedata giá tốt nhất

Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GP2GS2HS-2P48-60W

Model: IES6300-4GP2GS2HS-2P48-60W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GP2GS2HS-2P48-60W

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GP2GS2HS-2P48-120W

Model: IES6300-4GP2GS2HS-2P48-120W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GP2GS2HS-2P48-120W

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GP2GS2HS-2DI2DO-2P24-60W

Model: IES6300-4GP2GS2HS-2DI2DO-2P24-60W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GP2GS2HS-2DI2DO-2P24-60W

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GP2GS2HS-2DI2DO-2P24-120W

Model: IES6300-4GP2GS2HS-2DI2DO-2P24-120W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GP2GS2HS-2DI2DO-2P24-120W

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GP2GS2HS-2DI2DO-2P48-60W

Model: IES6300-4GP2GS2HS-2DI2DO-2P48-60W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GP2GS2HS-2DI2DO-2P48-60W

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GP2GS2HS-2DI2DO-2P48-120W

Model: IES6300-4GP2GS2HS-2DI2DO-2P48-120W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GP2GS2HS-2DI2DO-2P48-120W

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Ethernet + 8 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES6116-8F-S-SC-20KM

Model: IES6116-8F-S-SC-20KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Ethernet + 8 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES6116-8F-S-SC-20KM

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Ethernet + 8 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES6116-8F-M-SC-2KM

Model: IES6116-8F-M-SC-2KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Ethernet + 8 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES6116-8F-M-SC-2KM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21
Đăng ký nhận bản tin

<