Hệ thống quản lý tổng đài PABX và DDN

  Date: 2013-09-30    click times: 1338  

Cho đến nay trong nghành công nghiệp viễn thông, tổng đài PABX chủ yếu dựa trên chế độ quản lý tuần tự RS232. Các thiết bị NP316 của 3onedata có thể kết nối tới các PABX của mỗi nhánh với RS232 trong mạng TCP/IP, để thực hiện việc quản lý thống nhất trong một vùng.