SWV60100 Bộ thu phát 1 kênh Video sang quang SWV60200 Bộ thu phát 2 kênh Video sang quang SWV60400 Bộ thu phát 4 kênh Video sang quang SWV60800 Bộ thu phát 8 kênh Video sang quang SWV61600 Bộ thu phát 16 kênh Video sang quang TLC703 Bộ chuyển đổi Balun 75ohm-120ohm E485_422 Bộ chuyển đổi E1 – RS485/422 E232 Bộ chuyển đổi E1 – RS232 MODEL7301 Modem Quang E1 MODEL7305 Modem quang FE MODEL7221 Bộ chuyển đổi Framed E1 – V35 MODEL7212 Bộ chuyển đổi Framed E1 – Ethernet MODEL7213S Modem Quang FE – E1 MODEL7211 Bộ chuyển đổi E1 – Ethernet MODEL7210 Bộ chuyển đổi 4E1 – Ethernet 10/100M MODEL7304 Modem Quang V.35 MODEL7302 Modem Quang Frame E1 TLC485 Bộ chuyển đổi Port-powered RS232 sang RS485 TLC422 Bộ chuyển đổi Port-powered RS232 sang RS422 MODEL485P Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485 OLYMPUS DIGITAL CAMERA Bộ chuyển đổi Isolation RS232 sang RS485/422 – SW485GI 04422680p2 Switch Công Nghiệp 8 cổng Ethernet + Quản Lý 02114511p2 Switch Công Nghiệp Quản Lý 24 Cổng Ethernet IES205 Switch Công Nghiệp 5 Cổng Ethernet IES1024 Switch công nghiệp 24 cổng Ethernet 04423381p2 Switch Công Nghiệp 6 cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Multi-mode + Quản Lý 02054516p2 Switch Công Nghiệp Quản Lý 22 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Multi-mode IES205-1F Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethernet + 1 Cổng Quang Multi-mode IES1024-2F Switch công nghiệp 22 cổng Ethernet + 2 cổng quang Multi-mode IES205-1F Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethernet + 1 Cổng Quang Single-mode IES1024-2F Switch công nghiệp 22 cổng Ethernet + 2 cổng quang Single-mode 04423381p2 Switch Công Nghiệp 6 cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Single-mode + Quản Lý 02054516p2 Switch Công Nghiệp Quản Lý 22 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Single-mode Switch công nghiệp 22 cổng Ethernet + 2 cổng quang Simplex, Single-mode Switch Công Nghiệp Quản Lý 22 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Single-mode, Single-fiber Switch Công Nghiệp 6 cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Single-mode Single-fiber + Quản Lý Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethernet + 1 Cổng Quang ( Sợi Quang Đơn) 04423882p2 Switch Công Nghiệp 4 cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Multi-mode + Quản Lý 02041117p2 Switch Công Nghiệp Quản Lý 20 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Multi-mode IES205-2F Switch Công Nghiệp 3 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Multi-mode IES1024-4F Switch công nghiệp 20 cổng Ethernet + 4 cổng quang Multi-mode 02041117p2 Switch Công Nghiệp Quản Lý 20 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Single-mode IES1024-4F Switch công nghiệp 20 cổng Ethernet + 4 cổng quang Single-mode Switch Công Nghiệp 4 cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Single-mode Single-fiber + Quản Lý IES205-2F Switch Công Nghiệp 3 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Single-mode Switch công nghiệp 20 cổng Ethernet + 4 cổng quang Simplex, Single-mode Switch Công Nghiệp Quản Lý 20 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Single-mode, Single-fiber 04423882p2 Switch Công Nghiệp 4 cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Single-mode + Quản Lý Switch Công Nghiệp 3 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang ( Sợi Quang Đơn) 12032977p2 Switch Công Nghiệp Quản Lý 16 Cổng Ethernet + 8 Cổng Quang Multi-mode IES308 Switch Công Nghiệp 8 Cổng Ethernet IES1024-8F Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang Multi-mode IMG_IES7110-2GS Switch Công Nghiệp Quản Lý 8 Cổng Ethernet + 2 Cổng Gigabit NP301 Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Fast Ethernet 04291850p2 Switch Công Nghiệp 7 Cổng Ethernet + 1 Cổng Quang Multi-mode IES7110-2GS-2F Switch Công Nghiệp Quản Lý 6 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Multi-mode + 2 cổng SFP Gigabit 12032977p2 Switch Công Nghiệp Quản Lý 16 Cổng Ethernet + 8 Cổng Quang Single-mode IES1024-8F Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang Single-mode np302 Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232/485/422 sang Fast Ethernet IES7110-2GS-2F Switch Công Nghiệp Quản Lý 6 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Single-mode + 2 cổng SFP Gigabit 04291850p2 Switch Công Nghiệp 7 Cổng Ethernet + 1 Cổng Quang Single-mode Switch Công Nghiệp Quản Lý 16 Cổng Ethernet + 8 Cổng Quang Single-mode, Single-fiber Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang Simplex, Single-mode np304 Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/485/422 sang Fast Ethernet IMC101-F Media Converter Công Nghiệp 1 Cổng Quang Multi-mode + 1 Cổng Ethernet 11491978p2 Switch Công Nghiệp Quản Lý 12 Cổng Ethernet + 12 Cổng Quang Multi-mode IES1024-12F Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang Multi-mode Switch Công Nghiệp 7 Cổng Ethernet + 1 Cổng Quang ( Sợi Quang Đơn) Switch Công Nghiệp Quản Lý 6 Cổng Ethernet + 2 cổng SFP Gigabit + 2 Cổng Quang Singlemode, Singlefiber np308 Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Fast Ethernet 04292151p2 Switch Công Nghiệp 6 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Multi-mode IMC101-F Media Converter Công Nghiệp 1 Cổng Quang Single-mode + 1 Cổng Ethernet IMG_IES7110-2GS-4F Switch Công Nghiệp Quản Lý 4 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Multi-mode + 2 cổng SFP Gigabit 11491978p2 Switch Công Nghiệp Quản Lý 12 Cổng Ethernet + 12 Cổng Quang Single-mode IES1024-12F Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang Single-mode 04292151p2 Switch Công Nghiệp 6 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Single-mode IMG_IES7110-2GS-4F Switch Công Nghiệp Quản Lý 4 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Single-mode + 2 cổng SFP Gigabit Media Converter Công Nghiệp 1 Cổng Quang Single-mode, Single-fiber + 1 Cổng Ethernet Switch Công Nghiệp Quản Lý 12 Cổng Ethernet + 12 Cổng Quang Single-mode, Single-fiber Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang Simplex, Single-mode IMC102-F Media Converter Công Nghiệp 1 Cổng Quang Multi-mode + 2 Cổng Ethernet Switch Công Nghiệp Quản Lý 24 Cổng Ethernet + 4 Cổng SFP Gigabit Switch Công Nghiệp 6 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang ( Sợi Quang Đơn) Switch Công Nghiệp Quản Lý 4 Cổng Ethernet + 2 cổng SFP Gigabit + 4 Cổng Quang Singlemode, Singlefiber IMC102-F Media Converter Công Nghiệp 1 Cổng Quang Single-mode + 2 Cổng Ethernet Switch Công Nghiệp 8 Cổng Ethernet + 2 Cổng Ethernet Gigabit (SFP) IMG_IES5028-4GS-2F Switch Công Nghiệp Quản Lý 22 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Multi-mode + 4 Cổng SFP Gigabit 053319114p2 Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Multi-mode + 2 Cổng SFP Giga Ethernet IMG_IES5028-4GS-2F Switch Công Nghiệp Quản Lý 22 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Single-mode + 4 Cổng SFP Gigabit 053319114p2 Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Single-mode + 2 Cổng SFP Giga Ethernet SW485WA Bộ chuyển đổi Port-powered Isolation RS232 sang RS485 Switch Công Nghiệp Quản Lý 22 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Single-mode, Single-fiber + 4 Cổng SFP Gigabit Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Đơn + 2 Cổng SFP Giga Ethernet IMG_IES5028-4GS-4F Switch Công Nghiệp Quản Lý 20 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Multi-mode + 4 Cổng SFP Gigabit IMG_IES5028-4GS-4F Switch Công Nghiệp Quản Lý 20 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Single-mode + 4 Cổng SFP Gigabit IES205-1F Switch Công Nghiệp 5 Cổng Ethernet Gigabit 232D Repeater RS232 USB232 Bộ chuyển đổi USB sang RS232 USB4232 Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232 USB485 Bộ chuyển đổi từ USB sang RS485/422 USB4485 Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS485 MODEL232I Thiết bị cắt sét đường RS232 FL45 Thiết bị cắt sét đường mạng RJ45 FL-BNC Thiết bị cắt sét đường mạng BNC (Video/E1) FL485 Thiết bị cắt sét đường RS-485 MODEL277 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang MODEL277A Bộ chuyển đổi RS232 sang quang MODEL277B Bộ chuyển đổi RS485/422 sang quang Switch Công Nghiệp Quản Lý 20 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Single-mode, Single-fiber + 4 Cổng SFP Gigabit MODEL271 Modem ring RS232/485/422 MODEL1100 Bộ chuyển đổi quang Ethernet 10/100M IMG_IES206G-2GS-P Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethernet Gigabit + 2 Cổng Quang SFP Gigabit SW_ES208G Switch Công Nghiệp 8 Cổng Ethernet Gigabit IMG_IES5028-4GS-8F Switch Công Nghiệp Quản Lý 16 Cổng Ethernet + 8 Cổng Quang Multi-mode + 4 Cổng SFP Gigabit USB8485I Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS485/422 isolation MODEL1200 Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng 10/100M IMG_IES5028-4GS-8F Switch Công Nghiệp Quản Lý 16 Cổng Ethernet + 8 Cổng Quang Single-mode + 4 Cổng SFP Gigabit IES3016L Switch Công Nghiệp 16 Cổng Ethernet USB485I Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232/485/422 isolation Switch Công Nghiệp 14 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Multi-mode Switch Công Nghiệp Quản Lý 16 Cổng Ethernet + 8 Cổng Quang Single-mode, Single-fiber + 4 Cổng SFP Gigabit Switch Công Nghiệp 14 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Single-mode MODEL3010 Bộ chuyển đổi quang SFP điện 10/100M MODEL3011 Bộ chuyển đổi Giga Ethernet sang Quang SFP MODEL3012 Bộ chuyển đổi quang – Ethernet 10/100/1000M Rack200A Khung giá 14 khe cắm Media Converter Rack2000B Khung giá 16 khe cắm Media Converter IMG_IES5028-4GS-12F Switch Công Nghiệp Quản Lý 12 Cổng Ethernet + 12 Cổng Quang Multi-mode + 4 Cổng SFP Gigabit NP316 Bộ chuyển đổi 16 cổng RS232/485/422 sang Fast Ethernet 04424383p2 Switch Công Nghiệp 7 Cổng Ethernet + 3 Cổng SFP Giga Ethernet + Quản lý Switch Công Nghiệp 14 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang ( Sợi Quang Đơn) IMG_IES5028-4GS-12F Switch Công Nghiệp Quản Lý 12 Cổng Ethernet + 12 Cổng Quang Single-mode + 4 Cổng SFP Gigabit 101GT Media Converter Công Nghiệp 1 Cổng Quang SFP + 1 Cổng Giga Ethernet IES3016L Switch Công Nghiệp 12 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Multi-mode Switch Công Nghiệp Quản Lý 12 Cổng Ethernet + 12 Cổng Quang Single-mode, Single-fiber + 4 Cổng SFP Gigabit IES3016L Switch Công Nghiệp 12 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Single-mode IMG_IES5028-4GS-24F Switch Công Nghiệp Quản Lý 24 Cổng Quang Multi-mode + 4 Cổng SFP Gigabit Switch Công Nghiệp 12 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang ( Sợi Quang Đơn) IMG_IES5028-4GS-24F Switch Công Nghiệp Quản Lý 24 Cổng Quang Single-mode + 4 Cổng SFP Gigabit Switch Công Nghiệp Quản Lý 24 Cổng Quang Single-mode, Single-fiber + 4 Cổng SFP Gigabit IES1016 Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet IMC102GT Media Converter Công Nghiệp 1 Cổng Quang SFP + 2 Cổng Giga Ethernet

Friendly Link: